Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Comissió Dones i Ciència

La Comissió Dones i Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l'àmbit de l'educació superior i recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya és un òrgan col·legiat de la Conselleria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. 

La Universitat de Lleida, a través del Centre Dolors Piera, participa en aquesta Comissió, els resultats dels quals es publiquen a la secció Dones, Ciència i Societat per donar a conèixer les actuacions i activitats en matèria de polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit acadèmic. 

Les funcions de la Comissió seran:

a) Vetllar per la igualtat efectiva de dones i homes en les carreres docent i de recerca i també entre el personal d'administració i serveis.
b) Vetllar per l'existència, la correcta aplicació i el seguiment de l'avaluació dels plans d'igualtat a les universitats i centres de recerca.
c) Assessorar sobre la introducció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal en l'activitat acadèmica i de recerca.
d) Impulsar la formació en coeducació de les persones que duen a terme tasques docents, especialment de les que cursen estudis de magisteri o ciències de l'educació i, si escau, en els estudis de grau, postgrau, màster i doctorat destinats a la formació de mestres, professors i educadors.
e) Promoure accions per a equilibrar la presència de tots dos sexes en les diverses disciplines, especialment en aquelles en què un dels dos es troba significativament infrarepresentat.
f) Vetllar perquè les avaluacions del personal docent i investigador dutes a terme pels òrgans pertinents tinguin en compte la perspectiva de gènere i la no-discriminació, ni directa ni indirecta, per raó de sexe.
g) Vetllar pel treball de les dones investigadores i llur participació en els grups de recerca i fer visibles llurs aportacions en els àmbits científics i tècnics.
h) Impulsar la informació i l'assessorament per a prevenir qualsevol tipus de discriminació, així com d'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe i altres formes de violència masclista, a la comunitat universitària; i promoure mecanismes de cooperació interinstitucional que contribueixin a prevenir-los i que permetin donar una resposta adequada a les denúncies o les reclamacions que es puguin formular en aquest sentit a qualsevol membre de la comunitat universitària.
i) Impulsar estudis i estadístiques, en coordinació amb les universitats i centres de recerca, i emetre informes sobre la igualtat de dones i homes en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió universitàries.
j) Vetllar pel reconeixement i la suficiència de recursos de les unitats d'igualtat de les universitats i els centres de recerca.
k) Vetllar per l'efectiu retiment de comptes davant dels organismes públics responsables de la política universitària respecte al grau de compliment dels objectius que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

La Comissió estarà integrada per una persona en representació de cadascuna de les universitats catalanes; una persona que exerceix la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya o persona en qui delegui, que també actuarà com a secretari o secretària de la Comissió; una persona en representació de la Direcció General d'Universitats; una persona en representació de la Direcció General de Recerca; una persona en representació de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA); una persona en representació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya); una persona en representació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR); la persona que exerceix la direcció executiva de l'Institut Català de les Dones (ICD) i la persona de referència en temes d'igualtat de gènere en l'àmbit d'universitats i de recerca del departament competent en matèria d'universitats.

 

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto