Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Reglament del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones

TÍTOL I.- NATURALESA I OBJECTIUS

Article 1. Naturalesa

El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones s’estructura com una unitat que depén estructuralment del Vicerectorat al qual quedi adscrit.

Article 2. Objectius

L’objectiu fonamental del Centre Dolors Piera és la sensibilització de la comunitat universitària de la UdL sobre la situació de desequilibri existent en les relacions de gènere, tot fomentant valors d’equitat i justícia social a partir de la defensa i promoció dels drets de les dones i vetllant per la consecució de la igualtat d’oportunitats i nos discriminació per raó de sexe, convertint-se en un model de referència per altres institucions i entitats lleidatanes i d’arreu.

Aquest procés de coneixement de la realitat, de conscienciació de la discriminació, i de promoció de les dones es durà a terme a través dels mitjans següents:

 1. Divulgació
  1. Col·laboració amb la tasca del Centre d’Estudis i Documentació de les Dones (CEDD), situat a l’Edifici de Cultures Transfronterer, al Campus de Cap Pont, que té un fons documental sobre temes de gènere en llibres, revistes i material audiovisual.
  2. Edició de publicacions.
  3. Realització de xerrades, exposicions, etc.
  4. Suport a iniciatives individuals i col·lectives de divulgació del desequilibri entre els sexes i dels problemes de violència de gènere.
 2. Formació i recerca
  1. Proposta de les bases teòriques i metodològiques que conduexin a la transformació dels programes universitaris fomentant la inclusió en els plans d’estudis reglats d’assignatures de gènere específiques i de forma transversal.
  2. Organització de cursos de formació sobre gènere específics per al professorat i PAS de la UdL.
  3. Organització de cursos de formació sobre gènere oberts a tota la ciutadania.
  4. Creació, en co·laboració amb altres àrees i serveis de la UdL, de grups de tècnics per a l’assessorament a organismes i ONG en qüestions de gènere, igualtat d’oportunitats i no discriminació.
  5. Suport, en col·laboració amb altres àrees i serveis de la UdL, a iniciatives individuals i de col·lectius de membres de la comunitat universitària de la UdL en la realització de cursos de formació de gènere.
  6. Col·laboració amb organismes de la UdL i altres associacions externes en l’organització de cursos de formació de gènere.
  7. Promoció de l’edició de llibres de gènere.
  8. Promoció de la recerca en gènere col·laborant amb els grups d’investigació de la UdL, amb l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere de Catalunya, i amb qualsevol organisme, institució i grup de recerca amb interessos similars d’arreu.
 3. Elaboració de plans d’igualtat
  1. Elaboració de plans d’igualtat d’oportunitats i no discriminació en funció del sexe per encàrrec dels òrgans de govern de la UdL o per encàrrec d’altres institucions públiques i privades.
  2. Promoció de i suport a projectes nacionals i europeus destinats a la consecució de la igualtat d’oportunitats.
 4. Assessorament
  1. Assessorament en qüestions de sexisme a l’educació.
  2. Assessorament lingüístic per evitar el sexisme al llenguatge en els documents que s’el·laboran a la UdL o en altres institucions públiques i privades.
  3. Assessorament jurídic en conciliació de la vida laboral i familiar, discriminació laboral, assetjament sexual, violència contra les dones.
 5. Cooperació internacional
  1. Col·laboració amb organismes de la UdL i altres institucions i ONGs en projectes de cooperació internacional dedicats a la igualtat d’oportunitats i promoció de les dones.

Article 3. Actuacions

Per tal d’assolir els seus objectius, el Centre Dolors Piera actuarà en l’organització de programes i projectes, i la seva realització en els camps de la recerca, la docència i l’aplicació a la realitat social.

Aquests programes i projectes tindran com a missió principal la millora de la situació de les dones al nostre entorn immediat i arreu.

TÍTOL II.- ÒRGANS DE GOVERN

Article 4. Òrgans de governs

La direcció i la gestió del Centre Dolors Piera s’organitza en:

 1. Consell Assessor.
 2. La directora o director.

Article 5. Composició del Consell Assessor

El Consell està constituït pel vicerector o vicerectora al que estigui adscrit el Centre Dolors Piera, per la directora o director del Centre -que en són membres nats-, tres membres que haurà d’elegir el Consell de Govern a proposta del rector o la rectora a través dels quals seran representats tots els estaments de la UdL i un/a membre del Seminari Interdisciplinar d'Estudis de la Dona –d’acord amb el conveni signat entre aquesta entitat i la UdL–. Per proposar els/les membres, el rector o rectora tindrà en consideració el seu coneixement de les qüestions de gènere i/o la seva experiència en igualtat d’oportunitats.

El Consell serà presidit pel vicerector o vicerectora corresponent i pot delegar en la directora o director del Centre Dolors Piera.

Article 6. Condició de membre del Consell Assessor

Les membres i els membres nats ho seran mentre mantinguin la condició per la qual han estat nomenats o nomenades.

Les membres o els membres que s’hagin d’elegir es renovaran o confirmaran cada quatre anys, per meitats cada dos anys.

Article 7. Atribucions del Consell Assessor

Correspon al Consell Assessor:

 1. Proposar línies d’actuació en igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó de sexe de la UdL.
 2. Donar el vist-i-plau i supervisar el pressupost i l’estat de comptes elaborat per la directora o director del Centre Dolors Piera, que haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern.
 3. Proposar l’aprovació i les modificacions del Reglament del Centre Dolors Piera al Consell de Govern.
 4. Elaborar i tenir cura de l’execució del programa anual del Centre Dolors Piera.
 5. Aprovar una memòria anual del Centre Dolors Piera, que es traslladarà al Consell de Govern per al seu coneixement.
 6. Proposar al rector o la rectora el nomenament de la directora. Així mateix, corresponen al Consell totes les competències congruents amb les finalitats del Centre Dolors Piera que no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans.

Article 8. Reunions del Consell Assessor

El Consell es reunirà, amb caràcter d’ordinari, cada seis mesos com a mínim, i amb caràcter d’extraordinari quan el vicerector o vicerectora ho consideri convenient, o a petició de la directora o director, o a proposta d’almenys tres membres del Consell.

Article 9. Convocatòries de les reunions i presa de decisions

Les reunions seran convocades pel vicerector o vicerectora, mitjançant comunicació escrita adreçada als o les membres, vuit dies abans de la data de les reunions ordinàries, i tres dies abans de la data de les reunions extraordinàries, amb l’especificació de l’ordre del dia, del lloc i de l’hora de la reunió, en primera i segona convocatòria, i amb la documentació annexa que escaigui.

Per a la constitució es necessitarà l’assistència de la meitat dels membres com a mínim. Els acords seran vàlids quan els vots favorables siguin superiors als de qualsevol altra opció. En situació d’empat, el vicerector o vicerectora tindrà el vot de qualitat. Les votacions es faran a mà alçada, excepte quan el president o la presidenta del Consell Assessor o algun/a dels seus membres demani votació secreta.

Les votacions que facin referència a persones hauran de ser secretes.

Actuarà com a secretari o secretària un/a dels membres del Consell, que aixecarà acta de cada reunió, donarà fe dels acords presos i s’ocuparà d’altres funcions que li siguin assignades.

Article 10. Nomenament de la directora

La directora serà nomenada pel rector o rectora a proposta del Consell Assessor. Per a ser proposada es valorarà la seva experiència en temes de gènere i/o d’igualtat d’oportunitats.

Article 11. Atribucions de la directora

Correspon a la directora:

 1. Exercir la representació del Centre Dolors Piera.
 2. Supervisar la perspectiva de gènere a totes les accions del Centre Dolors Piera.
 3. Supervisar la tasca dels coordinadors o coordinadores dels àmbits de treball del Centre Dolors Piera.
 4. Vetllar pel bon funcionament del Centre a nivell administratiu, tècnic i econòmic.
 5. Preparar els pressupostos de cada programa d’activitats i vetllar perquè es realitzin correctament.
 6. Preparar, sota la supervisió i les directrius del Consell, el pressupost econòmic del Centre Dolors Piera, que haurà de sotmetre al Consell perquè l’aprovi.
 7. Preparar la memòria de cada programa realitzat i la memòria anual de les activitats del Centre Dolors Piera.
 8. Informar el Consell de la gestió del Centre Dolors Piera.
 9. Executar els acords del Consell. j) Proposar convenis i compromisos amb entitats públiques i/o privades.
 10. Informar a el Consell de Govern i al Consell Social del desenvolupament de les actuacions del Centre Dolors Piera.

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 12.

Per tal de poder complir els seus objectius, el Centre disposarà de recursos propis, obtinguts a partir de les seves activitats o per la via d’aportacions d’institucions, empreses o particulars i dels recursos econòmics i humans que la UdL li destini per dur a terme les seues tasques.

El règim econòmic haurà d’estar sotmès a un pressupost equilibrat i al règim econòmic de gestió pressupostària de la UdL.

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto