Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Històric

Per donar compliment a l’ obligació legal ( art 45, 46 Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes) i al compromís de la Comissió Interuniversitària “Dona i Ciència”, es va elaborar el I Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat de Lleida (2008-2011). Que va ser aprovat pel Consell de Govern de 27 de juny de 2008 (acord 116/2008). Amb l’objectiu de solucionar els casos de desigualtat i de discriminació detectats a la diagnosi realitzada prèviament:

Diagnosi de la situació de les Dones a la Universitat de Lleida (2005-2007) (i annexos), l'objectiu d’aquest estudi era:

  • Conèixer la situació de la UdL en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a través de l’anàlisi de tots aquells àmbits susceptibles a la presència de qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere.
  • Establir els eixos bàsics per al posterior disseny i implantació d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats que inclogui mesures efectives i objectius a curt, mig i llarg termini.estudi tècnic realitzat prèviament a l'elaboració del Pla d’igualtat

La implementació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitas entre Dones i Homes a la UdL(2008-2010) va tenir les següents fases:

IMPLEMENTACIÓ

Avaluació de procés.

L’objectiu fonamental de l'avaluació de procés és el d’identificar les possibilitats de millora de forma continuada, així com valorar el grau de compliment de les accions dissenyades en el Pla d’Igualtat; informes; pròrroga del Pla d’igualtat (en el Consell de Govern de 24 de novembre, Acord 314/2010, s’aprova la pròrroga del Primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes per l’any 2011) i avaluació final, per constatar el grau d’assoliment dels objectius dissenyats per aconseguir la igualtat i determinar les recomanacions, les propostes, les línees estratègiques i les mesures del proper pla de igualtat. 

SEGUIMENT

Avaluació de procés.

Aquesta avaluació es realitza durant la implementació del pla de igualtat. L’objectiu fonamental de l’avaluació de procés és el d’identificar les possibilitats de millora de forma continuada, així com valorar el grau de compliment de les accions i plantejar, si s’escau, mesures correctives en la implementació. Permet obtenir informació actualitzada sobre el procés d’implantació del pla i els resultats parcials assolits.

El Consell Assessor del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL qui assumeixi las tasques per a l’adequat compliment del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de la Universitat de Lleida i el seu seguiment. Aquesta funció està justificada perquè les persones que el constitueixen representen tots els estaments de la UdL i tenen coneixement dels temes relacionats amb el gènere i experiència en els temes d’igualtat d’oportunitats segons l’article 5 del Reglament del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones.

A més, el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de la Universitat de Lleida en la mesura A.1.4. determina que es el Consell Assessor del Centre Dolors Piera que té la responsabilitat de vetllar per l’adequat compliment del PIO a la UdL, fer-ne el seguiment de les seves accions i avaluar-lo.

Per reforçar el seguiment del Pla La UdL es va crear la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat, aprovada en el Consell de Govern de 17 de desembre de 2009, formada per un o una representant de cada facultat, escola i centre adscrit, per una persona del Comitè d’Empresa i la Junta de Personal del PAS i una altra del Consell de l’Estudiantat

Es realitza el seguiment del Pla, a partir de l’elaboració d’informes de seguiment: l’informe d’avaluació de seguiment del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes es va presentar en el Consell de Govern de 30 de març de 2010, que també es va lliurar a la Comissió Dona i Ciència per al desenvolupament de les polítiques de dones en l'àmbit de l'Educació Superior i la Recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya a més d’un llistat de bones pràctiques en desenvolupament del I Pla d'Igualtat de la UdL. 


Pròrroga del PIO.

En el Consell de Govern de 24 de novembre, Acord 314/2010, s’aprova la pròrroga del Primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes per l’any 2011.

El I Pla d’Igualtat va començar a implementar-se a l’octubre del 2008 i estava previst que s’acabés l’any 2011. El canvi de Consell de Direcció que es va produir al maig de 2011 va dificultar que es poguessin executar certes mesures, sobretot les que eren responsabilitat dels òrgans de govern. Per aquesta raó, el I Pla d’igualtat va continuar operatiu durant l’any 2012 en algunes de les seues mesures

Avaluació final.

L’objectiu fonamental de l’avaluació final del Pla d’Igualtat és verificar el grau d’assoliment dels objectius dissenyats per aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a la Universitat de Lleida pel que fa al que s’havia proposat assolir. D’aquesta manera es determina l’eficàcia del pla i també permet comprovar si s'ha aconseguit la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en la universitat de Lleida i determinar les recomanacions i les propostes de les línees estratègiques,i de les mesures del proper pla de igualtat

Informe de l’avaluació final del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones a la UdL es va presentar en el Consell de Govern de 28 de maig de 2013.

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto