Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Glossari de Termes

Androcentrisme

Enfocament de la recerca i els estudis des d'una perspectiva del gènere masculí. Considerar el masculí com a model a imitar, el centre de totes les coses

Acció positiva

Mesures dirigides a un grup determinat amb les que es vol suprimir i prevenir la discriminació o compensar les desavantatges resultants d'actituds, comportaments i estructures existents.

Coeducació = Pedagogia feminista

Educar en la igualtat des de la diferència, possibilitant el lliure desenvolupament de totes les capacitats de l’infant al marge d’estereotips de gènere. Suposa incloure la mirada violeta a l’aula, en l’organització del centre i en totes les seves relacions.

Corresponsabilitat

Compartir la responsabilitat de l’atenció i cura de les persones i de la llar en igualtat. Suposa anar més enllà de la mera conciliació.

Bretxa salarial de gènere

És un tipus de desigualtat. Vol dir que les dones cobren menys que els homes en una mateixa feina i en les mateixes condicions. Tècnicament, és la distància en la retribució mitjana (salari base més complements) entre dones i homes ocupats. L’any 2020 a Espanya encara se situa en més d’un 20%, més de 6.000 euros a l’any.

Discriminació directa

Situació en la que es tracta una persona (en raó del seu sexe) de manera desfavorable.

Discriminació indirecta

Situació en la que una llei, política o acció aparentment neutral, té un impacte desproporcionadament advers per als membres d'un o altre gènere.

Doble jornada

La doble jornada és l’expressió que denuncia el temps que les dones es troben obligades a dedicar tant a les tasques domèstiques i de cura com al treball remunerat.

Empoderament

Concepte que té una doble dimensió, una d'individual de recuperació de la pròpia dignitat de cada dona com a persona; i una altra de col·lectiva, de caràcter polític, que pretén que les dones estiguin presents en els llocs on es prenen les decisions, és a dir, que exerceixin el poder

Igualtat entre homes i dones

Es pot tracta d'igualtat en el tracte o d'un tracte diferent, però que suposa una equivalència en termes de drets, beneficis, obligacions i oportunitats.

Estereotips de gènere

Representacions generalitzades i culturalment acceptades sobre les funcions socials i els comportaments que homes i dones han d'adoptar.

Feminisme(s)
Teoria i posició social i política que defensa els drets i la igualtat real entres dones i homes, visibilitzant-ne l’origen desigual per motiu de gènere.

Feminització de la pobresa

Tendència a l'augment de la incidència i la permanència de la pobresa entre les dones.
(Extret de "Recomendacións para unha linguaxe non discriminatoria na administración pública" 2ona Edició. Servicio Galego de Igualdade. Pàgines 27-28).

Igualtat 

Concepte segons el qual totes les persones han de ser tractades igual i tenir els mateixos drets polítics, econòmics, socials i civils, independentment del seu sexe, o qualsevol altre factor. 

Igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Absència de tota barrera sexista en la participació econòmica, política i social de les dones.

Impacte de gènere

Anàlisi dels resultats i efectes d’una normativa o política en la vida de les dones i homes, de forma separada, per tal d’identificar, prevenir i evitar qualsevol discriminació o desigualtat.

Integració de la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques = Transversalitat

Integrar sistemàticament les situacions, prioritats i necessitats dels homes i les dones en totes les polítiques, amb l'objectiu de promoure la seva igualtat recorrent a totes les accions polítiques i mesures adequades.

Interseccionalitat

Perspectiva analítica i política que permet entendre i respondre a les maneres com el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat i com aquests creuaments contribueixen a tenir experiències úniques d’opressió i privilegi.

LGBT

Abreviatura que recull les sigles de lesbianes, gais, bisexuals i trans*. En els últims anys s’hi han afegit altres grups per a recollir tota la diversitat possible: intersexuals, queer i altres (donant pas a les sigles LGBTIQ+). D’aquí deriva la paraula “LGBTIfòbies” per fer referència a les discriminacions que pateix aquests col·lectius.

Masclisme

Actitud o conducta de superioritat dels homes sobre les dones.

Integració de la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques / Transversalitat

Integrar sistemàticament les situacions, prioritats i necessitats dels homes i les dones en totes les polítiques, amb l'objectiu de promoure la seva igualtat recorrent a totes les accions polítiques i mesures adequades.

Mainstreaming

Relatiu a la organització, millora, desenvolupament i avaluació dels processos polítics de manera que la igualtat de gènere s'incorpori a totes les polítiques, en tots els nivells i en totes les etapes per part de persones involucrades en l'adopció de decisions.

Paritat

Concepte societat integrada a parts iguals per homes i dones en la que la representació equilibrada d'ambdós gèneres en les tasques decisòries de la política és una condició prèvia per a l'aprofitament ple i en igualtat de la ciutadania.

Patriarcat

Forma d’organització social, política i econòmica on les dones són confinades en l’espai privat i a la funció reproductora, mentre que els homes es reserven l’espai públic.

Perspectiva de Gènere

Tenir en consideració i fixar-se en les diferències entre dones i homes en qualsevol activitat o àmbit d'una política promotora de la igualtat d'oportunitats.

Polítiques d'igualtat

Marcs referencials d'actuació política que contemplen el principi d'igualtat de tracte, a través de la elaboració de estratègies basades en el dret de les dones a ser tractades com a ciutadanes i proposen solucions per resoldre les desigualtats per raó de sexe.

(Extret de "Recomendacións para unha linguaxe non discriminatoria na administración pública" 2ona Edició. Servicio Galego de Igualdade. Pàgines 28-29).

Quota

Proporció dels càrrecs, escons o recursos que han de ser atribuïts a un col·lectiu específic. Amb aquesta mesura es pretén corregir un desequilibri anterior, generalment en posicions que comporten pressa de posicions, en quant a l'accés a les oportunitats de formació i als llocs de treball.

Segregació horitzontal

Concentració de dones i homes en sectors específics.

Segregació vertical

Concentració de dones i homes en nivells específics de treball o responsabilitat.

Sexe/Gènere

El concepte de gènere fa referència a les diferències socials per oposició a les biològiques entre homes i dones (sexe). Aquestes diferències muten amb el temps i presenten grans variacions tant entre diverses cultures com dins d'una mateixa cultura.

Sororitat

El concepte prové de sisterhood, o germanor entre dones. Relació de solidaritat entre dones, especialment en el camí cap al seu empoderament.

Sostre de vidre

Barrera invisible resultant d'una complexa trama d'estructures en les organitzacions dominades pels homes que impedeix a les dones accedir a llocs destacats jeràrquicament.

Transversalitat

Incorporació del principi d'igualtat d'oportunitats a tot tipus de projectes públics o privats en diferents àmbits: educatiu, econòmic, cultural, polític, social...

Violència de gènere

Tota violència que s’exerceix cap a les dones dins el marc d’una relació afectivosexual.

Violència masclista

Violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

Visibilitzar

Fer visibles les dones i les seves aportacions a la cultura i a la ciència en el àmbit educatiu.

(Extret de "Recomendacións para unha linguaxe non discriminatoria na administración pública" 2ona Edició. Servicio Galego de Igualdade. Pàgines 29-30).

Font:Glossari de l'Ajuntament de Barcelona

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto