Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

El Consell de Govern aprova la Normativa de convivència de la UdL

Normativa convivenciaEl Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat la Normativa de Convivència de la institució a la què obliga la Llei 3/2022 amb l'objectiu "d'oferir un sistema integral de protecció i garantia de la convivència fonamentada en la cultura de la pau i l'impuls de la mediació com a mitjà alternatiu per resoldre els conflictes que puguin alterar el normal desenvolupament de les funcions essencials de docència, recerca i transferència del coneixement", segons resa el seu preàmbul.Aplicable a tota la comunitat universitària, també a la dels centres adscrits públics, estableix un règim disciplinari per a l'estudiantat, inclòs el de mobilitat, mentre que el del personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS) es regeix per la legislació aplicable als empleats públics. Ara bé, si es produeixen fets que poden ser constitutius de delicte han de ser posats en coneixement de l'autoritat judicial o el ministeri fiscal.

En el cas de l'alumnat, les faltes molt greus -com ara l'assetjament, la discriminació, el plagi, falsificar documents acadèmics, fer quintades o impedir el desenvolupament dels processos electorals a la UdL- poden comportar l'expulsió de dos mesos fins a tres anys de la universitat i la pèrdua de drets de matrícula parcial durant un curs o semestre acadèmic. Les greus -com apoderar-se indegudament del contingut d'exàmens, cometre frau acadèmic, deteriorar patrimoni històric o cultural de la UdL o impedir la celebració d’activitats de docència, recerca o transferència- l'expulsió de fins a un mes i la pèrdua del dret a la convocatòria ordinària en el semestre acadèmic. Les faltes lleus se sancionen amb una amonestació privada.

Aquestes faltes i sancions prescriuen al cap de tres anys, dos anys i sis mesos, respectivament. La normativa també preveu que el Consell de Govern substitueixi les sancions per faltes greu per mesures de caràcter educatiu i recuperador, sempre que hi estiguin d'acord les persones que n'han estat víctimes i les que han comès la infracció.

La Normativa "pretén fomentar la bona convivència en el si de la comunitat universitària transcendint l'aproximació merament punitiva, posant l'accent en la promoció i el ple respecte als valors democràtics, els drets fonamentals i les llibertats públiques en l'àmbit universitari", afirma el document, que és aplicable tant als espais universitaris físics com a les plataformes digitals. La Normativa, elaborada en un grup de treball ad hoc format per PDI, PAS, estudiantat i agents socials, regula un sistema de protecció i garantia que es fonamenta sobre tres pilars: la prevenció de conflictes fomentant un ambient de respecte, d'entesa i de preservació de la igualtat, l'equitat i la diversitat; el foment de la mediació per a la resolució dels conflictes; la informació a la víctima dels seus drets, així com mesures d'acompanyament psicològic i jurídic que afavoreixin la seua recuperació.

En el marc d'aquest nou escenari i tal i com preveu la llei, la UdL crearà una Comissió de convivència, que s'encarregarà de canalitzar i resoldre, si escau, les consultes i iniciatives de la comunitat universitària en aquest àmbit, formular propostes de millora i promoure la utilització del mecanisme de mediació, proposar la persona mediadora i tramitar i verificar el procés que es dugui a terme. Només podran actuar de mediadors i mediadores les persones amb la formació adequada que hagin estat nomenades pel rector o la rectora a tal efecte. La comissió estarà formada per dos representants del PDI, dos del PAS i dos de l'estudiantat, amb mandats de 4 anys no renovables per als dos primers, i de 2 anys per als estudiants. "Cal subratllar, com a novetat destacable, que s'estableix el dret a l'aturada acadèmica, l'exercici d'aquest dret i el procediment per declarar-la s'han de regular d'acord amb el Reglament del Consell de l'Estudiantat", emfatitza la Coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps.

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto