Vés al contingut

Pàgina principal de la UdL

Conveni per facilitar el canvi d'estudis oficials de grau a l'alumnat víctima d’assetjament sexual per raó de sexe o per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere

Les víctimes d’assetjament sexual es podran traslladar d’universitat de manera gratuïta gràcies al conveni de col·laboració subscrit entre el Govern i les 12 universitats catalanes que permetrà la implementació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau. Es podran acollir a aquest procediment l’alumnat universitari que acrediti la condició de víctima d’assetjament sexual per raó de sexe o per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

Els agents signants estableixen també una sèrie de compromisos, els principals dels quals són la creació d’una comissió de seguiment formada per representants de totes les parts i la informació a les universitats sobre els serveis i recursos que l’administració té disponibles. A més, el conveni manifesta explícitament el compromís de coordinar-se de manera real i efectiva per tal d’evitar la revictimització de la persona assetjada.

Per part de la Generalitat de Catalunya, el conveni està subscrit per la secretaria d’Universitats i Recerca del departament d’Empresa i Coneixement, l’Institut Català de les Dones del departament de Presidència i la direcció general d’Igualtat del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La totalitat d’universitats catalanes signen el conveni. Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Lleida (UdL), Universitat de Girona (UdG), Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Ramon Llull (URL), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universitat de Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC), Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i la Universitat Abat Oliba CEU (UAO).

Aquest conveni ha estat impulsat per la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) –organisme integrat pel Govern i per les 12 universitats catalanes– i s’ha emmirallat en el Conveni per canvi d’estudis oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gènere, que es va signar fa més de dos anys i que va suposar un pas molt important en l’establiment de mesures conjuntes de lluita contra les violències masclistes i les desigualtats en l’àmbit universitari.

Com iniciar el procediment

Les universitats han d’haver aplicat el protocol d’actuació.
El trasllat ha de tenir un caràcter voluntari.
Actualment, les dotze universitats catalanes disposen de protocols contra la violència masclista i també contra la LGBTIfòbia.

El conveni manifesta explícitament el compromís de coordinar-se de manera real i efectiva per tal d’evitar la revictimització de la persona assetjada.

Per iniciar un procediment les universitats han d’haver aplicat el seu protocol d’actuació, així mateix el trasllat ha de tenir un caràcter voluntari i el conveni també estableix la coordinació que s’ha de fixar quan es procedeixi a un trasllat per aquest motiu. Actualment, les dotze universitats catalanes disposen de protocols contra la violència masclista i també contra la LGBTIfòbia, desplegant la llei 11/2014 de drets de les persones LGBTI i les Lleis 5/2008, del 24 d’abril, i 17/2020, de 22 de desembre, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Conveni per a les dones víctimes de violència de gènere, o els fills i filles que en depenen

Al gener de l'any 2019, també es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència i el Departament d’Empresa i Coneixement, i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gèneremitjançant el Departament de la Presidència i el Departament d’Empresa i Coneixement, i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gènere amb l’objectiu d’implantar un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau adreçat a dones estudiants que acreditin la condició de víctimes de violència masclista. 

Aquesta mesura permet a les dones víctima de violència masclista, així com als fills i filles que en depenen, continuar els estudis oficials de grau en una universitat diferent d’aquella en què els van iniciar. La finalitat és que la persona afectada pugui continuar els seus estudis, en el termini de temps més curt possible, mitjançant el trasllat del seu expedient, en qualsevol de les universitats del sistema català que hagi triat.

Procediment i acreditació

El procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau s’iniciarà quan la dona víctima de violència masclista, o els fills o filles que en depenen, sol·liciti el trasllat d’expedient en la universitat on ha iniciat els seus estudis de grau. Aquest procediment per realitzar el canvi d’universitat tindrà un caràcter gratuït.

Per tal d’acreditar la consideració de víctima de violència masclista la persona afectada podrà aportar com a proves qualificades:

 • La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit la violència de gènere.
 • L’ordre de protecció vigent.
 • L’Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d’aquestes proves també es consideraran situacions de violència masclista l’existència dels següents indicis:

 • Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent.
 • L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament la manifestació de violència de gènere.
 • L’informe del ministeri fiscal.
 • L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència de gènere.
 • L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de la situació de violència de gènere. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.
 • L’informe de l’Institut Català de les Dones.
 • Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.
 • Comissió de seguiment

Amb la finalitat de dur a terme un seguiment detallat del present conveni es crearà una Comissió de seguiment composada per tres persones en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya –una designada pel titular de la Secretaria d’Universitats i Recerca, una pel Consell Interuniversitari de Catalunya, i una per l’Institut Català de les Dones–; així com una persona en representació de cadascuna de les universitats signatàries, nomenada pel seu respectiu rector o rectora.

Aquesta Comissió vetllarà, entre altres, pel compliment del conveni i intervindrà en la resolució de les controvèrsies que es puguin suscitar en el seu desenvolupament així com en els casos dubtosos.

Atenció! Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vosté accepta el seu ús.

Accepto