2. Sabers de les dones

escriptora

artista que pinta un autoretrat

david - portrait of monsieur lavoisier and his wife

dona que teixeix un tapis

dones amb criatures

filadora

hazen i brown

infermera dona menjar

escultora

maria-mitchel

mujeres musicas

sastressa

vlb - autoretrat pintant

Des de fa temps, hi ha un acord general sobre el fet que el sistema educatiu es va construir d'acord amb un model androcèntric. Els continguts escolars han anat variant al llarg del temps, en funció de les necessitats fixades per les institucions socials, però sempre han mantingut un enfocament androcèntric. La jerarquització del saber i la cultura que s'estableix en la codificació del coneixement acadèmic poques vegades ha estat qüestionada. Això vol dir que, tot i la suposada voluntat del sistema educatiu de ser universal, aquest desconsidera els coneixements i les experiències femenines en la construcció del currículum.

Malgrat la seva inferioritat de condicions per accedir als coneixements considerats cults, les dones històricament van buscar per a elles, i van obrir per a altres, espais on poguessin donar vida a la seva passió intel·lectual. En uns casos es va tractar d'un recorregut solitari, en altres d'una recerca en comú. Sovint van haver d'enfrontar-se al dilema que per a elles suposava reivindicar el dret a una cultura i a una instrucció que negava la seva pròpia identitat. Unes vegades van ocupar espais que consideraven legítims. Altres van crear-ne de nous. I a través de tots aquests itineraris, en absolut lineals, les dones van generar un ric bagatge de saber dins de les diferents disciplines.

Però, a més, les dones són dipositàries d'uns sabers que, també històricament, han estat integrats en la seva pràctica i experiència quotidianes. Són uns coneixements femenins que s'han difós i comunicat per vies paral·leles a les que han estat pròpies dels coneixements científics, però que, malgrat tot, han tingut i tenen una gran importància en el sosteniment de la vida de les persones i de la vida social.

Així doncs, les experiències de les dones al llarg del temps ens ofereixen un ampli ventall de sabers i coneixements. Atorgar sentit a aquests sabers femenins, independentment de l'àmbit en el qual es van desenvolupar i de com hagin estat conceptualitzats, significa donar-los entitat i situar-los dins del món comú. D'aquesta manera, s'obvien les dicotomies que jerarquitzen el saber i la cultura -tals com naturalesa–cultura, privat-públic, reproducció-producció, arts majors-arts menors-, i s'obre una nova perspectiva que permet considerar, en tota la seva riquesa i amplitud, la contribució de les dones a la civilització humana.

Parlen les dones

Enllaços

Referències Imatges del Tema 2