6. Models de gènere

arte genero foto

diversity genero

Des de les diferents ciències socials s'havia apuntat el fet de que els comportaments dels homes i de les dones eren socialment construïts. Per a donar compte d'aquest fenomen es feia servir l'expressió "rols sexuals". El concepte de gènere es va crear per fer palès aquest caràcter cultural i el de sistema de gènere per indagar com s'organitzava en cada societat. Així, el concepte de gènere fa explícita la idea que la diferència entre els sexes no és una dada immutable d'un naturalesa que no es pot trobar, sinó que, en tant que construcció cultural, és canviant i pot ser modificada.

El gènere com organitzador social no opera d'una manera neutra i no dóna pas, per tant, a dues societats paral·leles, sinó que actua directament vinculat a un principi jerarquitzador. El models de gènere canvien al llarg del temps i d'unes societats a altres. A més, a cada societat no n'existeix un únic model -encara que tots els de cada gènere presenten trets comuns-, en estar en relació amb d'altres factors, com la classe social o l'ètnia.

La historiadora Joan Scott dóna una definició de gènere, que és el resultat de dues proposicions interrelacionades. La primera -"el gènere és un element constitutiu de les relacions socials basades en les diferències que distingeixen els sexes"- està articulada en quatre elements: els símbols culturals, que evoquen representacions múltiples; els conceptes normatius, que manifesten les interpretacions dels significats dels símbols, en un intent de limitar i contenir les seves possibilitats metafòriques; les nocions polítiques i les referències a les institucions i organitzacions socials; i la identitat subjectiva. Cap d'aquests quatre elements opera aïlladament, encara que no ho fan simultàniament. La segona proposició que estableix Scott, en la qual realment es teoritza el concepte, és que "el gènere és una forma primària de relacions significants de poder". És a dir, el gènere és el camp primari -no l'únic camp- dins del qual o a través del qual s'articula el poder

Així, una història basada en el concepte de gènere consisteix en la història de com es construeixen les relacions socials, els universos simbòlics, les jerarquies de poder. De com es construeix no només la identitat sexual femenina sinó també la masculina; i, sobretot, de com és una certa idea de "masculinitat" la que determina la discriminació de les dones a la societat i l'asimetria de la relació entre els sexes.

Hi ha, però, quelcom que el sistema de gèneres no permet copsar, ja que hi ha una realitat de les dones que només és aprehensible a partir de claus interpretatives que sorgeixen d'elles mateixes. En aquest sentit, el sistema de gèneres seria una eina útil per a situar el punt de partida de la recerca, però excessivament limitada per entendre la realitat de la vida de les dones, que ultrapassa les relacions de subordinació i que té una entitat pròpia que cal estudiar. Es tractaria de buscar, doncs, els continguts propis, i no necessàriament determinats, que les dones van donar a llur vides, cercant la seva originalitat, les emprestes de la seva llibertat. Una perspectiva que permet contemplar la seva de-generació, és a dir, llur capacitat de viure de forma divergent als models de gènere prescrits per a elles.

Enllaços