Ir al contenido

Página principal de la UdL

Manifest Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària

logo_sense_textLa Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU), formada per 33 universitats públiques espanyoles, en el marc de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, presenta una primera iniciativa conjunta que es materialitza en aquest manifest amb una idea de partida: només les universitats que funcionen sota el prisma d'una igualtat real entre dones i homes poden assolir la qualitat i l'excel·lència acadèmiques. Per aconseguir aquest objectiu és imprescindible que, d'acord amb l'establert en la Disposició addicional dotzena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, totes les universitats han de comptar entre les seves estructures amb unitats d'igualtat, dotades d'una partida pressupostària, de personal tècnic especialitzat en gènere i de personal d'administració, tenint en compte la idiosincràsia de cada universitat.

 

Les unitats d'igualtat són necessàries:

 • perquè el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ha de regir totes les actuacions de les universitats;
 • perquè la transversalitat de gènere ha de ser un dels principis rectors de les universitats en totes les seves activitats (gestió, docència i investigació);
 • perquè és imprescindible la implicació dels òrgans de govern i de gestió de les universitats per desenvolupar les actuacions en matèria d'igualtat;
 • perquè a la universitat també és precís eliminar la segregació vertical (poques dones als llocs de major responsabilitat) i horitzontal (poques dones o pocs homes en determinades especialitats);
 • perquè és precís assolir una representació equilibrada de dones i homes als òrgans de govern, d'investigació i de gestió;
 • perquè cal canviar els estereotips i rols de gènere que influeixen en la concentració d'homes i dones en determinats estudis, àrees de coneixement o serveis;
 • perquè és necessari visibilitzar les dones en el llenguatge i en els continguts de les titulacions;
 • perquè és just recuperar la memòria històrica de les dones;
 • perquè han de tenir reconeixement i difusió els assoliments aconseguits i les produccions científiques en matèria de gènere;
 • perquè els talents i coneixements femenins han de ser potenciats, valorats i reconeguts;
 • perquè d'acord amb la nova Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació és imprescindible incorporar la perspectiva de gènere tota la investigació;
 • perquè és necessari continuar treballant per aconseguir la tolerància zero davant de les situacions de violència de gènere en el context universitari i dissenyar els instruments per prevenir-la i eradicar-la;
 • perquè les persones que sustenten la responsabilitat política i econòmica, han de posar en marxa mesures que afavoreixin la conciliació i la coresponsabilitat.

 

La RUIGEU vol expressar el seu compromís per canviar la situació actual i aconseguir que totes les universitats disposin d'Unitats d'Igualtat i de Plans d'Igualtat per donar compliment a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

Avui, Dia Internacional de les Dones, la RUIGEU vol alçar unànime la seva veu i establir el seu compromís solidari en aquest manifest per continuar treballant, mantenir els assoliments aconseguits fins al moment i assolir una igualtat real, tant en la nostra societat com a les nostres universitats.

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto