Ir al contenido

Página principal de la UdL

Negociación del III Pla de Igualdad entre Mujeres y Hombres

La Universitat de Lleida és una organització amb una plantilla superior a 50 pesones treballadores, per tant, està obligada a elaborar, implementar i avaluar un pla d'igualtat entre dones i homes, tal com s'assenyala en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Un pla d’igualtat, lluny de ser una mera guia d’actuació amb caràcter facultatiu o un pla estratègic, esdevé un acord en el marc de la negociació col·lectiva i, per tant, d’obligat compliment, generador de drets i obligacions i sota control de les autoritats competents en la matèria que tenen potestat per penalitzar en cas de no compliment.

L'Acord núm. 101/2022 del Consell de Govern de 3 de maig de 2022, pel qual s’aprova l’informe d’avaluació final del II Pla d'Igualtat elaborat pel Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones va comportar la dissolució de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat per donar compliment a la nova normativa reguladora, que es desenvolupa a partir del Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el desenvolupament de la seva ocupació.: 

  • Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.
  • Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.

Per tant, s'inicia el procés d’elaboració i negociació del III Pla d’Igualtat.

Tot seguint allò establert en la normativa reguladora, es va acordar engegar una Comissió per a negociar, aprovar i fer seguiment del nou Pla d’Igualtat de la UdL: Acord núm. 390/2022 del Consell de Govern de 14 de desembre de 2022, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament de la Comissió negociadora i de seguiment del Pla d’igualtat de la Universitat de Lleida.

Es destaca que: 1) La normativa atorga un rol més concret i actiu de la representació de les persones treballadores en la negociació i aprovació del Pla d’Igualtat; 2) La Comissió està formada per una part institucional i una part social, de 4 membres cadascuna. Respectant equilibri entre dones i Homes. Garantint sensibilitat, formació i/o experiencia en igualtat en l’àmbit laboral i 3) Les parts podran comptar amb suport i assessorament extern especialitzat. Podran convidar persones pertanyents a la comunitat universitària, amb dret a veu, però no a vot (per tal d’abordar temes no laborals en el pla).

Les fases d'elaboració d'un pla d'igualtat comprèn: 

esquema pio

L'aprovació del III Pla d'igualtat entre Dones i Homes s'ha de fer efectiu en el termini d’1 any des de la constitució de la Comissió que es va fer efectiva en la primera reunió duta a terme el 19 d'abril de 2023, en la qual, a banda de constituir-se es va presentar la trajectòria en els Plans d'Igualtat de la UdL per a la igualtat efectiva de dones i homes

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso.

Acepto