Pla d'Igualtat

La Universitat de Lleida és una organització amb una plantilla superior a 250 treballadors i treballadores, per tant, està obligada per mandats legislatius a elaborar i aplicar un pla d'igualtat, tal com s'assenyala en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

L'eina que ha permès l'impuls d'aquestes mesures pal·liatives ha estat el disseny de plans d'igualtat d'oportunitats. Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

L'article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes  titulat Concepte i contingut dels plans d’igualtat de les empreses diu que:

  1. Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
  2. Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’igualtat poden preveure, entre altres, les matèries d’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.
  3. Els plans d’igualtat han d’incloure la totalitat d’una empresa, sense perjudici de l’establiment d’accions especials adequades respecte a determinats centres de treball.